logo-HOFMANKA

Portfolio

Reklamace a vrácení

pro Hofmanka.cz

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. 1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. V případě zakázkové výroby, tzn. je-li zboží vyrobené individuálně na přání zákazníka nebo se jedná o výrobek, který je nakonfigurován a sestaven podle přání zákazníka, nelze vrátit, tzn. nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Lucii Hofman, se sídlem Radovesnice II. č.218, 281 28, identifikační číslo: 07574509 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo telefonicky). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení kompletně vráceného zboží. 2.2 a) Převzetí zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je po předchozí domluvě předejte na adrese (Lucie Hofman, Radovesnice II. č. 218, 281 28 ). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. b) Jako kupující ponesete přímé náklady s vrácením zboží. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 2.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba). 2.5 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzor

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy na e-mail:

jsem(zavináč)hofmanka.cz (místo”zavináč” vložte znak @)

do předmětu uveďte: Oznámení o odstoupení od smlouvy č. objednávky

Spotřebitel
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Číslo objednávky:
*Datum objednání/obdržení:
 

Adresát
Jméno a příjmení: Lucie Hofman
IČ: 07574509
Adresa: Radovesnice II č. 218, 281 28

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………….
(podpis)
Datum a místo:
*Do přílohy prosím přiložte kopii kupního dokladu

Reklamace

Vzorový formulář pro uplatnění práva z vadného plnění

V případě reklamace, prosím zasílejte vyplněný formulář na

e-mail:
jsem(zavináč)hofmanka.cz (místo”zavináč” vložte znak @)

do předmětu uveďte: Reklamace a “číslo objednávky”

 
Spotřebitel
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Číslo objednávky:
*Datum objednání/obdržení:
 
 

Adresát
Jméno a příjmení: Lucie Hofman
IČ: 07574509
Adresa: Radovesnice II č. 218, 281 28

Popis závady:
 
 

Požadovaný způsob vyřešení:

 
 
……………………………………….
(podpis)
Datum a místo:
*Do přílohy prosím přiložte kopii kupního dokladu
 
 
Platné a účinné od 1. května 2024.